ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน ​และโครงการสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน  

ลงข่าว: 13/11/2563    7   48

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
พร้อมข้าราชการเจ้่าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มอาชีพ กลุ่มจักสานต้นคล้า ตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
และ กลุ่มทอผ้าฝ้าย ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ หลังฝึกอบรมตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 44 วัน
และโครงการสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน โดยกลุ่มมีความพร้อมเพรียง และมีการสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ
อย่างยั่งยืน เพื่อรับทราบปัญหาแลแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ยังให้โอวาทและขวัญกำลังใจแก่กลุ่มอาชีพ