เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
#การเผยแพร่กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน การรับบริการ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น    352.47k
เเผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนเเก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    3.44M
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว    1.38M
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว    3.45M
กทพ.03 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ    42.81k
กทพ.02 สัญญาขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ    86.5k
กทพ.01 แบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมฯ และคำอธิบาย    120k
เเบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสอบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์    1.94M
คำขอรับการชดเชยและเยียวยา ความคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. (เเบบ ทพ. ๐๓)    67.08k
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนเเก่น    344.73k
CEDAW_th Cr. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ    474.29k
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘    102.28k
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    2.35M
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เเละกฎหมายลูก http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/676    115.65k
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564    4.81M
รายงานประจำปี 2562    53.41M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1