คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เเผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนเเก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    3.44M
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563) กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว    1.38M
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว    3.45M
CEDAW_th Cr. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ    474.29k
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘    102.28k
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔    2.35M
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เเละกฎหมายลูก http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/676    115.65k
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564    4.81M
รายงานประจำปี 2562    53.41M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1