เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

ลงข่าว: 13/11/2563    5   77

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายจักรี อุทัยสา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เรื่องทบทวนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่นและการขับเคลื่อน one home จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายกระทรวง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอานันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม