เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาครูนอกระบบกับพี่เลี้ยง เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System thinking)  

ลงข่าว: 18/11/2563    7   69

วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 นางเบญจมาศ  หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้  นายอุบล  ลีซีทวน  นักสังคมสงเคราะห์  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาครูนอกระบบกับพี่เลี้ยง  เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System thinking) วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทีมครูนอกระบบและพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา เรียนรู้การวิเคราะห์เคสเด็กและเข้าใจระบบที่มีความซ้ำซ้อนผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ  และได้พัฒนาศักยภาพในด้านการออกแบบและการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและเยาวชนนอกระบบเข้าสู่ระบบการศึกษาและการสร้างอาชีพสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัว  ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น