ประวัติความเป็นมาศูนย์เรียนรู้ฯ 

 
   
                                                                                                                                      
 
ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นโดยหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือโท  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ ทิพอาภาประธานคณะ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความทรงจำที่มีต่อเสด็จพระองค์เจ้าอาทิตย์ตลอดไป ดังนั้น  เมื่ออายุครบรอบ 81 ปี ในวันที่ 5 เมษายน    2532 ท่านได้บริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 2 ล้านบาท ก่อตั้งมูลนิธิ “พลเรือโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อ พัฒนาอาชีพเยาวสตรีพร้อมกับได้บริจาคเงินจำนวน 18 ล้านบาท ก่อสร้างอาคาร จำนวน 8 หลัง พร้อมอุปกรณ์ ในบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ราชการ อยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ จำนวน 40 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 3 - 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับมอบชื่อให้ศูนย์ฯ นี้ว่า “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา”การที่ หม่อมกอบแก้ว ได้ตั้งชื่อสถานฝึกอาชีพสตรีแห่งนี้ว่า“ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา”ก็เพราะท่านถือว่า “รัตนาภา”เป็นมงคลนามอย่างที่สุด  เพราะเป็นชื่อเรือนหอที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานในวันสมรสระหว่างท่านกับพระองค์เจ้าอาทิตย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2472 คำว่า “รัตนะ” หมายถึง “แก้ว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อหม่อมกอบแก้ว และ “อาภา” คือ “อาทิตย์”  ซึ่งเป็นนามของสามีที่รักของท่าน เมื่อนำมาสมาสกันเข้าแล้วจึง เป็นคำว่า “รัตนาภา” ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2533 โดยหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิได้กระทำพิธีมอบ อาคารทั้งหมดให้กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยให้การฝึกอบรมแก่เยาวสตรี ที่ยากจนขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา  สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
• วิสัยทัศน์ (VISION)
“หน่วยงานต้นแบบศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว”
 
• พันธกิจ (MISSION)

1. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาสตรีและครอบครัว

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี บุคคลในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนทั่วไป  

3. กำหนดมาตรการ กลไก ในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาและเพื่อคุ้มครองสถาบันครอบครัว

4. พัฒนาวิชากร ฐานข้อมูล นวัตกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

5. ส่งเสริม พัฒนาและประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกระดับ

 
• ยุทธศาสตร์

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน

2. การส่งเสริมโอกาส กลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงสวัสดิการด้านสตรีและครอบครัว

3. การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

 
• ค่านิยม
"มืออาชีพ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


เข้าชม : 5816