กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

นางสุกาณจ์ฎา ศรีภิท์รมย์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ภายนอกสถาบัน)